Practica jocurilor de noroc în anul 2023

anchidim zagrean

Practica jocurilor de noroc în anul 2023

Proiecte de lege care propun închiderea jocurilor de noroc tradiționale din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Zăgrean, Vicepreședinte FedBet și Președinte ROMBET

Urmare din ediția trecută

II. La Camera Deputaților, cameră decizională, au fost transmise de Senat spre dezbatere

1. PL-x 166/2023, primit de la Senat, unde a fost depus și susținut de parlamentari ai grupurilor parlamentare PSD, PNL și USR sub numărul L 859/2022. Proiectul de lege, adoptat la Senat, a intrat în dezbatere la Camera Deputaților în procedură de urgență și are următoarele prevederi, așa cum au fost adoptate de Senat: la solicitarea autorizației de exploatare organizatorul este obligat să facă dovada că spațiul propus nu este situat în incinta sau pe o rază de 300 de metri pietonali a unităților și instituțiilor de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestora, unor locuri de joacă pentru copii definite ca orice spațiu închis sau în aer liber destinat utilizării de către copii, unor instituții de credit sau unor instituții financiare nebancare, unor așezăminte de cultură, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepțional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură și altele de acest fel, cu condiția să fie asigurate cumulativ următoarele condiții: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activități și să poată fi restricționat total accesul minorilor; Se interzice desfășurarea de jocuri de noroc prin mijloace de joc de tip slot-machine de către persoanele juridice care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu au la sediile sociale sau secundare autorizate activități de jocuri de noroc și pariuri, clasa CAEN 9200, cu obligația de conformare în timp de un an. Guvernul a transmis că nu susține adoptarea acestui proiect de lege. Sunt solicitate avize de la: a) Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale, singura comisie care a avizat acest proiect de lege; b) Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; c) Comisia pentru antreprenoriat şi turism. De asemenea se solicită Raport de la: a) Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare; b) Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; c) Comisia pentru industrii şi servicii; d) Comisia pentru învăţământ; e) Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; f) Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termenul depășit pentru depunerea raportului a fost data de 05.04.2023.

2. PL-x 135/2023 primit de la Senat, unde a fost depus și susținut de parlamentari ai grupurilor parlamentare PSD, PNL și USR sub numărul L 37/2023.Proiectul de lege, adoptat la Senat, are următoarele prevederi: 1. Cu referire la completarea art.29 din Legea audiovizualului nr.504/2002:Comunicarea comercială audiovizuală pentru activitățile de jocuri de noroc, reglementate potrivit art.10, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, este interzisă în intervalul orar 06:00 – 23:00. Se interzice orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru activitățile de jocuri de noroc, reglementate potrivit art. 10, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009, desfășurate de operatori nelicențiați conform legii aplicabile. Se interzice orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru activitățile de jocuri de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009, prezentate sau recomandate de personalități ale vieții publice, culturale, științifice, sportive ori de alte persoane, care, datorită celebrității lor, pot încuraja activitățile de jocuri de noroc și pariuri sportive. Prin excepție sunt permise inserturile grafice, respectiv reprezentarea, statică sau în mișcare, cu sau fără sunet, a mărcii, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, a siglei sau a altui simbol prin care se identifică titularul mărcii, al siglei sau al simbolului ori imaginea unui produs reprezentativ al acestuia, dacă acestea sunt efectuate în timpul transmisiunilor sportive în direct. În orice situație, aceste inserturi grafice vor fi însoțite de mesajul „Fii responsabil”. Orice formă de comunicare comercială se va desfășura cu respectarea prevederilor din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare; 2. Cu privire la completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea: Se interzice publicitatea care favorizează apariția și instalarea dependenței de jocurile de noroc; Publicitatea pentru jocurile de noroc, reglementate potrivit art.10, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, nu este permisă în condițiile în care: a) nu este însoțită de mesajul „Fii responsabil” și nu menționează interdicția participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani; b) poate încuraja în mod direct sau indirect minorii și adolescenții să participe la jocuri de noroc. Difuzarea de publicitate la jocurile de noroc în programele audiovizuale se realizează conform prevederilor Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare. Formele de publicitate exterioară sunt permise dacă dimensiunile materialelor publicitare nu depășesc, în mod individual, pentru un material publicitar aferent unui singur operator de jocuri de noroc licențiat, o suprafață totală de 30 de metri pătrați. Se interzice promovarea de premii în bani sau bunuri materiale prin formele de publicitate exterioară. În sensul prezentei legi, prin forme de publicitate exterioară se înțeleg elementele de tipul panourilor publicitare sau structurilor publicitare care sunt amplasate în zone publice, inclusiv pe diverse construcții sau clădiri. Monitorizarea respectării prevederilor de mai sus este atribuită Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Încălcarea prevederilor prevăzute în Legea 148/2000 se sancționează cu amendă de la 10.000 Iei la 50.000 lei iar aceste contravenţii se constată şi se sancţionează, la sesizarea persoanelor prejudiciate ori a asociaţiilor de consumatori sau din oficiu, de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Sunt solicitate avize de la: a) Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, comisie care a avizat acest proiect de lege; b) Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, comisie care a avizat proiectul de lege; c) Comisia pentru antreprenoriat şi turism. De asemenea se solicită Raport de la: a) Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare; b) Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; c) Comisia pentru industrii şi servicii; d) Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; e) Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termenul depășit, pentru depunerea raportului, a fost data de 28.03.2023 iar de la Guvernul României nu a fost atașat vreun punct de vedere cu referire la acest proiect de lege.

3. PL- x 197/2023 primit de la Senat, unde a fost depus și susținut de parlamentari ai grupurilor parlamentare USR și unul de la PNL sub numărul L 50/2023. Proiectul de lege a intrat în dezbatere, la Camera Deputaților, în procedură de urgență, după ce a fost respins la Senatși are următoarele prevederi, conform inițiatorilor: Reclama și publicitatea stradală sau orice alte activități de marketing pentru jocurile de noroc în spații publice deschise, pe panouri publicitare, clădiri, copertine sau orice alte tipuri de afișaj, sunt interzise. Este interzisă și publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane. Prin spațiu public deschis, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege orice loc în aer liber care, prin natura sau destinația lui, este accesibil publicului. Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se vor face cu respectarea principiilor prevăzute. Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii. Contractele având ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicațiilor sau activităților de jocuri de noroc prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum și orice act prin care se modifică valoarea contractului vor fi comunicate Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc de către organizatorul de jocuri de noroc în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii. Nu intră sub incidenta prezentului articol contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entitățile sau federațiile sportive, care prevăd în sarcina acestora din urmă obligația de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport. Organizatorii de jocuri de noroc datorează taxa de promovare pentru activitățile de jocuri de noroc. În cazul contractelor de publicitate având ca obiect promovarea activităților de jocuri de noroc autorizate pe teritoriul României, care sunt încheiate de o entitate care nu este organizator de jocuri de noroc, taxa este datorată de prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului. Taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate menționate și va fi achitată către bugetul de stat până Ia data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat. În cazul contractelor care prevăd plăți periodice către prestator, obligația de plată a taxei devine scadentă în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică. Suma datorată se calculează de către plătitorii de taxe și se declară, până la termenul de plată, în declarația fiscală depusă la organul fiscal competent. Modelul și conținutul declarației se aprobă prin ordin al, președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Pentru contractele de publicitate aflate în derulare, taxa prevăzută se declară și se plătește în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului. Reclama, publicitatea sau orice alte activități de marketing privind jocurile de noroc în spații publice deschise sau pentru care nu există licență și autorizație, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională și, după caz, retragerea licenței. Sunt solicitate avize de la: a) Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, comisie care a avizat acest proiect de lege; b) Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; c) Comisia pentru antreprenoriat şi turism. De asemenea se solicită Raport de la: a) Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare; b) Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; c) Comisia pentru industrii şi servicii; d) Comisia pentru învățământ; e) Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; f) Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termenul depășit, pentru depunerea raportului, a fost data de 12.04.2023 iar de la Guvernul României nu a fost atașat vreun punct de vedere cu referire la acest proiect de lege.

(continuarea în ediția următoare)

Author: Gerald Garcia