Ghid privind publicitatea pentru activitățile de jocuri de noroc

Ghid privind publicitatea - CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Ghid privind publicitatea pentru activitățile de jocuri de noroc

De:
Teodora Luca
Avocat senior,
Nicoleta Bărăgan
Avocat senior,
Andreea Ciocanaru
Avocat senior,
Mihai Cătălin Luca Cabinet de Avocatură

Urmare din ediția trecută

Orientări privind publicitatea pentru jocurile de noroc

i) Publicitatea care se realizează pe site-urile Societății nu va fi recunoscută ca publicitate la jocuri de noroc, conform articolului 1*2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009.
Pe fiecare material promoțional afișat în afara locației proprii sau a paginii de internet, Societatea trebuie să înscrie numărul licenței sale de exploatare a jocurilor de noroc, interdicția de participare a minorilor la activități de jocuri de noroc și sigla Autorității pentru Jocuri de Noroc (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc).
ii) Bonusurile oferite de companiile licențiate online pot fi promovate doar pe pagina web a societății de jocuri de noroc licențiate sau pe pagina web a afiliatului sau prin trimiterea de mesaje electronice către jucătorii cu conturi active din baza de date a societății, doar dacă aceștia și-au exprimat în prealabil acordul cu privire la primirea acestora.

Legislația aplicabilă în domeniul jocurilor de noroc acordă organizatorilor de jocuri de noroc (atât tradiționale, cât și la distanță), prin art. 7 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, posibilitatea de a acorda, din fonduri proprii, bonusuri jucătorilor, sub orice formă, dar numai în condițiile și în limitele reglementate în cadrul unor Termeni și Condiții specifice ce urmează a fi aprobate în prealabil de către Comisia de Supraveghere a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (NGO sau ONJN).
Bonusurile sunt definite conform art. 2 lit. f) din Normele metodologice ca fiind: „beneficiul suplimentar care poate fi obținut de către jucător, fără a fi taxat cu taxe sau costuri suplimentare, în condițiile prevăzute în termenii și condițiile organizatorului, într-o perioadă determinată sau pentru anumite evenimente”.

În acest scop, orice bonus trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– Să reprezinte pentru jucător un beneficiu suplimentar față de fondurile sale în bani reali;
– Jucătorul nu trebuie să plătească taxe de participare sau costuri suplimentare;
– Se furnizează în conformitate cu termenii și condițiile specifice ale organizatorului de jocuri de noroc, aprobate în prealabil de către NGO;
– Să se refere la o perioadă determinată sau la anumite evenimente.

În conformitate cu art. 7 alin. (4) din Normele metodologice, în cazul bonusurilor acordate de organizatorii de jocuri de noroc la distanță pentru a fi utilizate pentru participarea la jocurile de noroc, acestea trebuie transferate numai în contul de joc al jucătorului, nefiind permisă retragerea lor. Aceste bonusuri trebuie înregistrate separat de celelalte fonduri ale jucătorului disponibile pentru retragere în orice moment.
Totodată, prin alin. (5) al aceluiași articol se reglementează că bonusurile acordate trebuie să fie înregistrate separat în contabilitatea organizatorului de jocuri de noroc. Acestea se înregistrează ca venituri ale organizatorilor de jocuri de noroc atunci când sunt utilizate de către jucător și sunt astfel asimilate taxei de participare a jucătorului. Bonusurile care nu sunt utilizate pentru participarea la jocurile de noroc se înregistrează separat în funcție de destinația lor sau pot fi retrase (anulate) de către organizatorii de jocuri de noroc în conformitate cu prevederile termenilor și condițiilor sau ale regulamentului în baza cărora se acordă bonusurile.

În conformitate cu cele de mai sus, un organizator de jocuri de noroc este obligat prin lege:
i) să nu acorde credit (fonduri) în contul de plată sau în contul de joc al unui jucător și să nu permită participarea gratuită la jocurile de noroc în alte condiții decât cele prevăzute de legislația aplicabilă pentru acordarea de bonusuri participanților la jocurile de noroc;
ii) să nu crediteze (finanțeze) participanții la jocurile de noroc și să asigure distribuirea bonusurilor către jucători în conformitate cu termenii și condițiile aprobate;
iii) Să respecte regulamentele sale aprobate de Comitetul de supraveghere al NGO, precum și dispozițiile privind oferirea, transferul și înregistrarea bonusurilor.

În ceea ce privește aprobarea de către Comitetul de Supraveghere al NGO a Termenilor și Condițiilor specifice care urmează să reglementeze acordarea de către organizatorul de jocuri de noroc a bonusurilor, menționăm următoarele:
a) Ședințele Comitetului de supraveghere au loc de două ori pe lună, ca ședințe ordinare; pe lângă cele două ședințe ordinare, se poate organiza și o ședință extraordinară (la discreția NGO) la aceeași dată cu cea de-a doua ședință ordinară a lunii;
b) Pentru adunările ordinare, documentația completă aferentă cererii trebuie depusă cu cel puțin 9 zile lucrătoare înainte de data adunării respective, în timp ce pentru adunarea extraordinară (dacă are loc), există posibilitatea de a fi incluse pe ordinea de zi și de a fi analizate cererile depuse fără respectarea termenului de 9 zile lucrătoare.

Afiliații au dreptul de a face publicitate pentru activitatea de jocuri de noroc în același mod ca și societatea care deține licența de operare a jocurilor de noroc.
Prin urmare, bonusurile oferite clienților pot fi promovate doar de către societatea care deține licența de operare a jocurilor de noroc sau de către afiliații acesteia.

Pentru a putea face publicitate pentru activitățile de jocuri de noroc, afiliații trebuie să dețină o licență de clasa a II-a emisă de Autoritatea pentru Jocuri de Noroc, iar relația dintre afiliat și societatea de jocuri de noroc trebuie să fie notificată Autorității (în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de afiliere).

Nerespectarea de către societate a restricției de a promova bonusurile, ar da dreptul autorității să aplice o amendă în valoare de 10.000 – 25.000 lei și să aplice o sancțiune complementară, constând în suspendarea autorizației pentru o perioadă de până la 6 luni.

iii) Campania promoțională poate face obiectul avizului Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, dacă îndeplinește condițiile pentru a fi considerată în sine o activitate de jocuri de noroc

Pe de o parte, de regulă, acțiunile promoționale sunt organizate și desfășurate de către organizatorii de jocuri de noroc în condițiile art. 11 alin (1) lit. c) din OUG nr. 77/2009, potrivit căreia „Nu sunt considerate jocuri de noroc și sunt permise fără autorizație următoarele tipuri de jocuri: (…) c) acțiunile organizate de diferiți operatori economici, în condițiile legii, în scopul stimulării vânzărilor și care nu presupun o taxă de participare, respectiv nu implică cheltuieli suplimentare din partea participanților și nici o creștere a prețului pe care produsul îl avea înainte de desfășurarea acțiunii promoționale”.

Pe de altă parte, în anumite cazuri specifice, este reglementat prin lege faptul că este necesară o aprobare specială din partea NGO pentru desfășurarea unei campanii promoționale. În acest scop, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din OUG nr. 77/2009, „Desfășurarea de activități de promovare a bunurilor și serviciilor comercializate de către operatorii economici este interzisă dacă denumirea activității promoționale induce clienților ideea participării la jocuri de noroc sau dacă modalitatea concretă de desfășurare a acestora contravine prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. În cazurile în care activitatea promoțională a unui operator economic întrunește cumulativ elementele care definesc jocurile de noroc, prevăzute la art. 3 alin. (1), este incidentă obligația de a primi avizul O.N.J.N., cu excepția loteriilor de promovare comercială organizate în baza OUG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Acesta este reglementat în continuare de art. 6 alin. (5) din Normele metodologice, potrivit căruia „Activitățile de promovare a bunurilor și serviciilor comercializate, desfășurate de orice organizator de jocuri de noroc, constând în acordarea de câștiguri, bănești sau de orice fel, organizate în afara propriilor locații sau în afara propriilor site-uri, care implică utilizarea mijloacelor de acordare a premiilor specifice jocurilor de noroc, prevăzute la art. 3 alin. (3) din OUG 77/2009, sunt supuse avizării ONJN.”

Elementele care definesc jocurile de noroc, prevăzute la art. 3 alin. (1) din OUG 77/2009, sunt următoarele: „câștigurile materiale, de regulă bani, se acordă ca urmare a ofertei publice de câștiguri potențiale de către organizator și a acceptării de către participant a ofertei, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câștigurile fiind acordate în conformitate cu regulamentul de joc aprobat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare O.N.J.N., prin selectarea aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modalitatea de producere a acestora”.

Așa cum rezultă din cele de mai sus, art. (3) alin. (3) din OUG 77/2009 a avut rolul de a reglementa obligația de obținere a avizului prealabil pentru activitățile promoționale desfășurate de operatorii economici în general (fără a face distincție între categoriile de operatori economici). Pentru ca obligația anterior conturată să devină incidentă, este necesar ca activitatea promoțională să întrunească cumulativ elementele definitorii ale jocurilor de noroc, astfel cum sunt prevăzute la alin. (1) al art. 3 din același act normativ.

(continuarea în ediția următoare)

Author: Gerald Garcia